Abonnemangsvillkor

(alla priser anger exklusive mervärdesskatt)

Del 1 – Allmänna villkor

Efter erlagd full betalning i enlighet med nedanstående villkor, äger kunden av WGR Data AB alternativt WGR System AB (hädanefter benämnd Wikinggruppen), rätt att erhålla och nyttja den tjänst som abonnemanget avser. Kunden accepterar i och med beställning av tjänsten de här i angivna villkoren samt villkor i bilaga rörande personuppsgiftsbiträde och förbinder sig att följa de allmänna villkoren för Wikinggruppen’s tjänster. Beställning av tjänsten sker genom formulär på webbplatsen fsy.se och går ej att genomföra med annat än ett aktivt godkännande av de här i angivna villkoren.

1:1 Priser

De priser som, vid tidpunkten för tecknande av nytt abonnemangsavtal eller tidpunkt för automatiskt förlängning av ny avtalsperiod (se punkt 1:3 ), anges i, för tidpunkten aktuell prislista är gällande för prissättning. Alla prisangivelser är exkl. moms.

1:2 Betalningsvillkor

Kunden skall till Wikinggruppen betala för den tjänst som avtalet avser. Abonnenten äger endast rätt av disponera den tjänst som avtalet avser. Betalningsvillkor är 20 dagar.

2: Domännamn

Om kunden önskar eget nationellt domännamn (tex företaget.se) måste de riktlinjer som utfärdats av SIS/ITS i samarbete med KTH följas. IIS ansvarar för registreringen av nationella domännamn i Sverige. Wikinggruppen administrerar endast registreringen, sålunda kan Wikinggruppen ej ta ansvar för domännamnens riktighet eller giltighet. Wikinggruppen kan ej heller påverka ev. avgifter från IIS i samband med registreringen eller underhåll av domännamn.

3: Avtalstiden

Alla abonnemang tecknas för en period på minst 12 månader. Avtalet är löpande. Utan uppsägning förlängs avtalet automatiskt med en ny period om 12 månader efter varje periods utgång förutsatt att det inte sägs upp i enlighet med punkt 4. Ev uppsägning skall ske minst en månad före periodens utgång.

4: Förtida uppsägning

Wikinggruppen äger rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal i de fall kunden genom försummelse eller vårdslöshet gör sig skyldig till kontraktsbrott. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som ägs av Wikinggruppen, är kopplade till Wikinggruppen av Wikinggruppen ägda bolag eller till Wikinggruppen anlitade leverantörer eller kunder. Kunden garanterar att han/hon inte kommer att använda Wikinggruppen’s tjänster för obscen, kriminell, omoralisk eller förtalande verksamhet eller på annat sätt agera på sådant sätt vilket kan anses strida mot vedertagna normer om etik och moral. Skulle kund bryta mot de här uppställda reglerna, äger Wikinggruppen rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal och avsluta kundens konto.

5: Avbrott och Återbetalning

Kunden äger endast rätt till nedsättning eller återbetalning av abonnemangsavgiften om det kan anses att Wikinggruppen ej tillhandahåller den beställda tjänsten på ett riktigt sätt samt ej håller sådan teknisk kvalitet på utrustningar och ledningar eller det uppstår störningar eller avbrott i verksamheten för längre tid än vad som kan anses behövligt för att åtgärda fel eller utföra service.

6: Ansvarsbegränsning

Wikinggruppen kan inte utöva någon kontroll över vilken information som Wikinggruppens kunder förmedlar och skall inte hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott eller liknande. Wikinggruppen skall inte heller hållas skadeståndsskyldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller Wikinggruppen’s datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Wikinggruppen skall inte heller hållas skadeståndsskyldig för direkt eller indirekt förlust, följdskada innefattande bl a produktions och inkomstbortfall, förlust av data, skada på annans egendom, anspråk för utomstående m.m.

7: Force major

Wikinggruppen skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Wikinggruppen inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl a anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse eller allmän knapphet på transport, varor eller energi.

8: Villkorsändring

Dessa villkor gäller tillsvidare.

9: Överlåtelse

Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Wikinggruppen.

10: Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rätt, vilka inte kan lösas genom direkta förhandlingar mellan parterna skall avgöras av svensk domstol.

11: Personuppgiftsbiträde samt Integritetspolicy

Då Wikinggruppen kommer att behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning ingår parterna även ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal i samband med beställningen av FSY-systemet. Personuppgiftsbiträdesavtalet finns att ta del av på följande länk: https://wikinggruppen.se/tillagg-till-abonnemangsavtal-rorande-personuppgiftsbitrade/

12: Integritetspolicy

Wikinggruppen har även upprättat en integritetspolicy för att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss. Till integritetspolicyn

Del 2 – Särskilda villkor för tjänsten Webbhotell

Här anges de specifika villkor som gäller för tjänsten webbhotell hos Wikinggruppen. Denna avdelning berör därför bara FSY-kunder som har tjänsten ”Eget domännamn”

2.1. Särskilt om Internettjänster

Kunden ansvarar för att lösenord som erhålls från Wikinggruppen i samband med Internetanslutningen ej sprids eller används av annan. Skulle det komma till kundens kännedom att lösenord nyttjas av andra, är Kunden skyldig att genast informera Wikinggruppen om det inträffade. Kunden förbinder sig att följa de särskilda bestämmelser som gäller på området (t.ex. avseende intrång i nätverk, olaga spridning och publicering) samt de användaranvisningar som Wikinggruppen meddelar.

Wikinggruppen tillåter inte trakasseri av personer eller företag och spridning eller medverkan till spridning av information som kan anses vara rasistisk, oetisk, olaglig, pornografisk, eller på annat sätt kränkande webbsidor, kunden riskerar då att domänen omgående stängs av och kontot/avtalet avslutas. Kunden får ej massutskicka e-post till mottagare som ej godkänt eller begärt aktuell information.

2.2 Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att följa svensk, amerikansk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kunden skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna i IP-nätet. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet och ej heller hos Wikinggruppen. Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-mail etc. Kunden ansvarar för att flyttningar av extra domäner till kontot flyttas till Wikinggruppen:s DNS:er Kunden ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.

2.3 WWW-policy

Wikinggruppen vill inte själva eller att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. Wikinggruppen förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

Wikinggruppen har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan Kunden avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

Webbabonnemang innebär att Kunden har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via WWW eller FTP-teknik. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via FTP eller under kontrollpanelen.

Wikinggruppen skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket webb-sidorna publiceras. Det skall av webb-sidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.

Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc – till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte webbägarens ansvar.

2.4 Domänhantering

Wikinggruppen svarar inte för att registrering av Kundens ansökta domännamn godkänns eller för eventuella merkostnader som kan uppstå för Kunden om domännamnsansökan avslås.

Om överföringen av domännamn från annan operatör tar längre tid än överenskommen leveranstid och dröjsmålet beror på annan än Wikinggruppen, är Kunden inte berättigad till ersättning.

Vid registrering av .se domäner godkänner kunden genom detta avtal också de allmänna villkor som finns att läsa på http://www.nic.se/domaner/allmanna_villkor.shtml

2.5 Särskilt om standardtjänster

Standardtjänsterna är oberoende av vilken transmissionsteknik som används för Kundens anslutning till Wikinggruppen:s nät.

Utrymme på webbserver
Kunden tilldelas ett visst utrymme enligt orderbekräftelsen/fakturan. Standardplattform utgörs av Windows Server 2003.

Kunden kan kostnadsfritt föra över totalt en viss mängd data enligt det kontots specifikationer till och från sin webbplats per månad. Wikinggruppen äger rätt att tilläggsfakturera Kunden för överskriden bandbredd enligt gällande prislista.

Wikinggruppen ansvarar ej för Backup av Kundens material. Det åvilar Kunden att hålla säkerhetskopia av information som finns under webbhotelltjänsten.

Wikinggruppen ger Kunden tillgång till olika scriptfunktioner, vilka från tid till annan kan ändras.

Wikinggruppen ansvarar ej för felavhjälpning kring av Kunden skriven eller tillhandahållen ej fungerande programkod.

Wikinggruppen äger rätt att omgående stänga av webbhotelltjänsten om trafikmängden till och från webbplatsen överskrider det aktuella kontots gräns med 10 Gbyte under en månad, eller om Kunden visar upp en felaktig hantering av tjänsten såsom felaktig användning av scriptfunktioner, eller om kunden belastar servrar otillbörligt mycket. Information avseende varslad uppsägning eller anmodan om flytt lämnas skriftligen genom e-post eller brev med 20 dagars varsel.

E-posttjänst
Kunden äger rätt att nyttja avtalat antal mailboxar alternativt MX-Utpekning.

Kunden har möjlighet att lagra e-post på Wikinggruppen:s mailservrar, mail utrymmet utgår från kundens totala hyrda utrymme enligt faktura.

Vid nyttjande av Wikinggruppen:s SMTP-server är möjligheten att skicka e-post begränsad till 150 st per halvtimma, samt max 2000 per månad. Undantaget är tjänsten SMTP 10k som ger möjlighet till att skicka upp till 10 000 mail/månad.

All e-post viruskontrolleras av Wikinggruppen:s virusprogram, om e-post innehåller virus försöker programmet i första hand rensa e-posten från virus och sedan skicka det till mottagaren, om detta inte går att genomföra kommer hela e-posten att raderas. Om kunden använder sig av Wikinggruppen:s spamskydd kommer epost som garanterat är spam att raderas, mail som inte garanterat är spam skickas märkt till mottagaren. Kund har möjlighet att stänga av antispamjänsten under sin kontrollpanel/webbmail.

2.6 Service, drift och underhåll

Wikinggruppen har öppet under kontorstid. Felanmälan kan dock göras dygnet runt, 365 dagar om året genom e-post. Kunden kan göra felanmälningar via telefon, fax eller e-post, dock är e-post att föredra.

Nätverket är övervakat 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Vid eventuellt driftavbrott eller annat trafikhindrande fel som inträffar under Kontorstid, åtager sig Wikinggruppen att skyndsamt efter felanmälan eller efter det att Wikinggruppen har registrerat felet, påbörja åtgärder för att avhjälpa felet.

Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för Planerat Underhåll. Planerat Underhåll skall i möjligaste mån genomföras under lördag eller söndag 00.00 – 10.00. Vid omfattande åtgärder skall Wikinggruppen avisera Kunden innan åtgärd vidtas genom information på hemsidan eller/och genom e-post.

Definitioner:

”Omfattande fel” – Med Omfattande fel avses ett fel som innebär omfattande störningar, av central funktionalitet eller tjänstens tillgänglighet.

”Begränsande fel” – Med Begränsade fel avses ett fel som inte innebär omfattande påverkan på tjänstens användbarhet.

”Planerat Underhåll” – Med Planerat Underhåll avses sådana åtgärder som måste vidtas uppgraderingar etc, vilket kan medföra att tjänstens tillgänglighet påverkas. Vid vissa uppdateringar kan kunden tvingas ändra sina script etc. som följd av förändringar i Wikinggruppen:s tekniska utrustning. Kunden kan inte kräva ekonomisk ersättning vid sådana förändringar.

”Kontorstid” – Med Kontorstid avses helgfri måndag -torsdag kl. 08.00 – 17.00, fredag kl. 08.00 – 16.00.

2.7 Kvalitetsparametrar & Reducering av månadsavgift

Då Wikinggruppen sköter DNS:erna för ett domännamn och konto typen är webbhotell och domännamnet används med www garanterar Wikinggruppen en tillgänglighet till Internet på 99.5%. Vi lägre tillgänglighet krediteras kunden 1 timma = 1 dag. Garantin gäller inte ASP komponenters funktionalitet eller buggar , max ersättningen är 60 dagar(60 timmar).

2.8 Kundens åtaganden

Kunden åtar sig följande:

a) att anmäla fel till kundservice och därvid uppge anv.namn, lösenord, kontaktperson samt uppgift om hur och vid vilken tidpunkt felet uppstod, vilken tjänst som är berörd, typ av utrustning/applikation som används och en detaljerad felbeskrivning,
b) bistå med assistans och samarbete till Wikinggruppen tekniska personal vid utförd felavhjälpning, fjärrledes eller på plats (kan vid vissa tillfällen ske utanför kontorstid),
c) att begära reducering av månadsavgiften inom fem (5) arbetsdagar efter att tjänsten åter är tillgänglig,
d) anmäla driftavbrott under aktuell kalendermånad, samt
e) att förse Wikinggruppen med riktig och aktuell kontaktinformation.
f) att alltid skicka supportmail via kontrollpanelen eller om detta inte går bifoga användarnamn och lösenord för huvudkontot i meddelandet.
g) att alltid ange en kontaktperson som Wikinggruppen har all konversation med vad det rör felanmälningar etc. rörande kontot, om övriga personer kontaktar Wikinggruppen kommer dessa frågor inte att besvaras.
h) att anmäla sig till Wikinggruppen:s nyhetsbrev för att få uppdaterad information om händelser och status rörande Wikinggruppen:s utrustning etc. Kund som ej anmäler sig till nyhetsbreven kan aldrig hävda att denne inte fått information om denna skickats ut via Wikinggruppen:s nyhetsbrev.

2.9 Begränsningar i Wikinggruppen:s åtagande

I följande fall är Wikinggruppen:s åtagande begränsat:

a) Felavhjälpning avseende Kundens egen kommunikationsutrustning,

b) Driftavbrott som sker under perioder för planerat underhåll. Planerat underhåll skall i möjligaste mån genomföras under lördagar eller söndag 00:00 – 10:00. Vid omfattande åtgärder skall Wikinggruppen avisera Kunden innan åtgärd vidtas.

c) Vid felaktig felanmälan, handling eller försummelse åsamkad av Kund kan det tillkomma kostnader för Kunden för eventuella utlägg som Wikinggruppen ådragit sig på grund av redan påbörjade åtgärder, såsom material- och resekostnader.

d) Inringningsaccesser och accesser från Internet omfattas inte av tillgänglighets- och vitesgarantier – oavsett om utrustningen levererats av Wikinggruppen eller ej.